Parkhotel Montreal

Privacybeleid

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Parkhotel Montreal kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie naar onze klanten;

Parkhotel Montreal verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Uw creditcardnummer (voor transacties en reserveringen)
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit);
 • Inhoud van communicatie (e-mails, chats, invulformulieren, enz.).

Deze persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer u gebruik maakt van onze website (bijv. door een contactformulier in te vullen) of door beroep te doen op onze dienstverlening.

Parkhotel Montreal behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het opvolgen van informatieaanvragen;
 • Klantbeheer: klantenadministratie, facturatie en ondersteuning,
 • Het beantwoorden en opvolgen van vragen en suggesties
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Parkhotel Montreal en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Parkhotel Montreal zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Parkhotel Montreal. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Uw rechten

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van persoonsgegevens
 • Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming